Tuesday, March 19, 2013

ದಾರಿಗಳು


ದಾರಿಗಳು

           ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ 
           ಅದೇ ದಾರಿಹೋಕರೊಂದಿಗೆ 
           ಅದು ಅಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ 
           ನೇರ ದಾರಿ                          
     
          ದಾರಿಹೋಕರ ಒಂದು ದಂಡು                      
          ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು 
          ತಡವಾದರೂ ತಲುಪುವ 
          ಡೊಂಕಾದ ದಾರಿ 

          ನೇರ ದಾರಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು 
          ಜಾಣರು ಕೆಲವರು 
          ಕಂಡಿದ್ದು ಕಿರಿದಾದ 
          ಒಳ ದಾರಿ 

          ನೇರ ದಾರಿ 
          ಡೊಂಕಾದ ದಾರಿ 
          ಒಳ ದಾರಿ 
          ಈ ಎಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು 
          ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ 
          ಹೊಸ ದಾರಿ 

        ಅಬ್ಬಾ ...!
        ನಾ ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯ ತುಂಬಾ 
        ಬೆಂಬೆತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ 
        ಜೈಕಾರವ ಕೂಗಿ ದಂಡು 

        ಸರಿದು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲೇ 
        ಮುಂದೆ ನಡೆ ನಡೆದು 
        ನಿನ್ನ ಕದವ ತಟ್ಟಲೇ ?

                              - ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್  

1 comment: